Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Informatie over Opdrachtnemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Aanbieding en offerte
 5. Overeenkomst
 6. Uitvoering Overeenkomst
 7. Levering
 8. Prijzen
 9. Betalingsvoorwaarden
 10. Wettelijke rente/buitengerechtelijke incassokosten
 11. Aansprakelijkheid
 12. Herroepingsrecht
 13. Verplichtingen Opdrachtnemer tijdens de Bedenktijd
 14. Klachten
 15. Algemene Verordening Gegevensbescherming
 16. Geheimhouding
 17. Conversie
 18. Nawerking
 19. Strijdige clausules
 20. Toepasselijk recht
 21. Forumkeuze
 22. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
 23. Slotbepaling

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Bicibo.nl. Allereerst is het goed om u erover te informeren dat Bicibo.nl hierbij de algemene voorwaarden van andere Partijen van de hand wijst.

1.    Definities

 • Dag: Kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Opdrachtnemer: nl, zoals weergegeven in artikel 2;
 • Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die een dienst tot het verrichten van enige vorm van werkzaamheden afneemt bij Opdrachtnemer;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt. Iedere overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden;
 • Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen genoemd;
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

2.    Informatie over Opdrachtnemer

Opdrachtnemer is gevestigd aan de Bosweg 17 te Voorthuizen, postcode 3781 NG. Opdrachtnemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78708257 | BTW: NL003368811B64. Hebt u vragen over onze algemene voorwaarden? Dan kunt u ons via onderstaande gegevens bereiken:


3.    Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en Overeenkomst met Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarop Opdrachtnemer deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer niet van toepassing.
 • Indien van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.
 • Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
 • De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

4.    Aanbieding en offerte

 • Opdrachtnemer doet een aanbod op de website.
 • Het aanbod zoals op de website omschreven, is aanvaard na betaling in de webshop.
 • Prijsopgave gedaan op de website zijn inclusief btw. Indien de prijzen exclusief btw zijn, wordt dit altijd aangegeven.
 • Het door Opdrachtnemer gemaakte aanbod zijn opgesteld aan de hand van informatie die door Opdrachtgever zijn verstrekt.
 • Voor partners waar Opdrachtnemer mee samenwerkt wordt er een aparte inlogmogelijkheid gegeven. In deze omgeving staan de prijzen exclusief btw vermeldt. Deze omgeving is enkel toegankelijk voor Opdrachtgevers waarmee Opdrachtnemer een samenwerkingsovereenkomst heeft.

5.    Overeenkomst

 • De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:117 Burgerlijk Wetboek). De Overeenkomst kan louter schriftelijk tot stand komen.
 • Pas na schriftelijk akkoord tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zal Opdrachtnemer overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst.
 • Werknemers van Opdrachtnemer of derden, ingeschakeld door Opdrachtnemer, kunnen geen bindende afspraken maken met Opdrachtgever. Toezeggingen (mondeling, dan wel schriftelijk), binden Opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 • Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn niet mogelijk.
 • Beoordeling van de vraag of Opdrachtnemer te kort is geschoten in de nakoming van een of meer verbintenissen (uit de Overeenkomst) is aan Opdrachtnemer. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 • Eenmaal afgenomen diensten kunnen niet geruild, teruggedraaid of geretourneerd worden, indien het gaat om een specieszaak.
 • Specieszaken kunnen niet worden aangepast of worden herroepen. Deze zaken zijn op informatie van de Opdrachtgever vervaardigd en kunnen om die reden niet voor een ander doeleinde gebruikt worden als de Opdrachtgever in gedachten had.

6.    Uitvoering Overeenkomst

 • Opdrachtnemer staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de Overeenkomst. De beoordeling of de door Opdrachtnemer geleverde zaken voldoen aan de Overeenkomst is aan Opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op het bepaalde in lid 1 van artikel 6 als hij, of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer herstel, of andere daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door Opdrachtnemer geleverde hebben verricht of laten verrichten, dan wel wanneer de Opdrachtgever zelf schuld heeft aan het feit dat de geleverde werkzaamheden (zaken en/of diensten) door Opdrachtnemer niet conform de Overeenkomst zijn.
 • Slechts indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, is Opdrachtnemer gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om aan redelijke verzoeken tegemoet te komen.
 • Wanneer Opdrachtgever ontevreden is over de geleverde werkzaamheden door Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de werkzaamheden. Werkzaamheden worden door Opdrachtnemer immers altijd verricht op basis van verstrekte gegevens.
 • Opdrachtnemer zal bij uitvoering van de Overeenkomst altijd zorgvuldigheid in acht nemen.
 • Opdrachtnemer kan samenwerken met derden met betrekking tot de vervaardiging van zaken.

7.    Levering

 • Levering geschiedt binnen de termijn die aangegeven is door Opdrachtnemer, dit is echter geen fatale termijn. Pas wanneer Opdrachtnemer alle nodige documenten en informatie heeft ontvangen, gaat de levertermijn lopen.
  1. Voor een genuszaak wordt getracht de dag na bestelling te leveren;
  2. Voor een specieszaak wordt getracht dit binnen een week te leveren.
 • Opdrachtnemer kan te allen tijde werkzaamheden weigeren. Het door Opdrachtgever reeds betaalde geldbedrag wordt dan binnen 30 dagen teruggestort op de rekening van Opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer levert, naar inzichten van Opdrachtnemer, een eindproduct dat voldoet aan de Overeenkomst met Opdrachtgever

8.    Prijzen

 • Als prijs voor de te leveren diensten geldt de prijs als vermeld op de website van Opdrachtnemer dan wel het aanbod van Opdrachtnemer
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.
 • De prijzen van levering hangen af van de gekochte zaken. Deze worden in de winkelwagen van de website aan Opdrachtgever getoond

9.    Betalingsvoorwaarden

 • Opdrachtnemer vraagt een directe betaling via iDEAL of creditcard. Betaling wordt gezien als acceptatie en start voor het vervaardigen dan wel leveren van de bestelde zaken.

10. Wettelijke rente/buitengerechtelijke incassokosten

 • Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 • De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk te stellen voor schade die voortvloeit uit complicaties met de werkzaamheden die door Opdrachtnemer geleverd worden. Opdrachtnemer kan nimmer door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van een schadevergoeding. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 • Wanneer Opdrachtgever schade oploopt als gevolg van een defect in de door Opdrachtnemer geleverde zaken, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor vergoeding van de schade. Wanneer er sprake is van ernstige nalatigheid in de werkzaamheden en geleverde diensten van Opdrachtnemer, zal er niet meer vergoed worden dan het totale factuurbedrag aan de Opdrachtgever ingeval van schade. De bewijslast ligt, bij het aantonen van deze ernstige nalatigheid ligt bij de Opdrachtgever.
 • Iedere, zowel contactuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Opdrachtnemer en -indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers- is beperkt tot het bedrag dat op de factuur vermeld staat.
 • Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Indien zich tijdens het uitvoeren van de dienst een gebeurtenis voordoet waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk blijkt te zijn, dan zal er nier meer worden uitgekeerd dan het maximum waar door de Opdrachtnemer afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens dan wel verkeerd gebruik van de zaken.

12. Herroepingsrecht

 • De Opdrachtgever kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Opdrachtnemer mag de Opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Opdrachtgever, of een vooraf door de Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • Als de Opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Opdrachtnemer mag, mits hij de Opdrachtgever hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • Als de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Opdrachtnemer.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 bedoelde melding, zendt de Opdrachtgever het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Opdrachtnemer. Dit hoeft niet als de Opdrachtnemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
 • De Opdrachtgever zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaken. Als de Opdrachtnemer niet heeft gemeld dat de Opdrachtgever deze kosten moet dragen of als de Opdrachtnemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Opdrachtgever de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Als de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 • Species zaken vallen niet onder het herroepingsrecht. Opdrachtnemer zal bij het sluiten van de Overeenkomst duidelijk maken aan Opdrachtgever wanneer het gaat om een species zaak.

13. Verplichtingen Opdrachtgever tijdens de Bedenktijd

 • Tijdens de Bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat Opdrachtgever het product die slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • Opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

14. Klachten

 • Indien Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de dienstverlening van Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever hierover duidelijke, schriftelijke toelichting te geven. De klacht dient binnen 14 dagen na het (redelijkerwijs) ontdekken van de klacht medegedeeld te worden aan Opdrachtnemer.
 • De beoordeling van een klacht ligt altijd aan de kant van Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer streeft ernaar om de klacht binnen een termijn van 3 werkdagen, dan wel zo spoedig mogelijk af te handelen. De gestelde termijn betreft geen fatale termijn.
 • Afhandeling van de klacht geschiedt op een door Opdrachtnemer bepaalde wijze. Opdrachtnemer kan over een mogelijke oplossing van de klacht in overleg gaan met Opdrachtgever.
 • Afhandeling van de klacht geschiedt in beginsel altijd telefonisch of via e-mail. Indien de ernst van de klacht ernaar noopt, kan Opdrachtnemer besluiten om de klacht in persoon af te handelen.
 • Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@bicibo.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

15. Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Opdrachtnemer conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor meer informatie hierover kunt u de privacyverklaring van Opdrachtnemer raadplegen. Eveneens sluit Opdrachtnemer verwerkersovereenkomsten met Partijen, indien dit vereist is volgens de privacywetgeving.

16. Geheimhouding

 • Opdrachtnemer zal zich verplichten tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.  Conversie

 • Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan door Opdrachtnemer.

18. Nawerking

 • De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen beiden blijven binden.

19.  Strijdige clausules

 • In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, indien er een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging is gegeven. In alle andere gevallen zijn deze Algemene Voorwaarden leidend.

20.  Toepasselijk recht

 • Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard.

21. Forumkeuze

 • De Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

22. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de website en de werkwijze van Opdrachtnemer, behoudt Opdrachtnemer zich de mogelijkheid voor om onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Algemene Voorwaarden door (online) wijziging aan Opdrachtgever medegedeeld en gelden ze op elke Overeenkomst die na de wijziging wordt gerealiseerd.

23. Slotbepaling

 • In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Hebt u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens!

info@bicibo.nl  l  0342-476529
Bosweg 17 l 3781 NG l Voorthuizen
KvK Nr. 78708257 l btw-Nr. NL003368811B64